Realizacja obowiązku informacyjnego w trybie : Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, zwanego dalej RODO, obowiązu

Realizacja obowiązku informacyjnego w trybie: Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, zwanego dalej RODO, obowiązującego  w Unii Europejskiej od  25 maja 2018 roku, przez  Plus umiejętności”Joanna Wieremiejewicz- Podkościelna, ul. Daktylowa 6, 93-479 Łódź, NIP 898 114 78 98 (dalej zwane Administratorem), który jest  Administratorem  Państwa Danych Osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych
 
Plus umiejętności Joanna Wieremiejewicz- Podkościelna, ul. Daktylowa 6, 93-479 Łódź, NIP 898 114 78 98(Administrator), przetwarza Państwa dane osobowe, aby prowadzić działalność usługową w zakresie prowadzenia szkoleń i mediacji  oraz aby zawierać i realizować  w tym zakresie umowy o wykonanie określonej usługi/zadania.
 
Dostęp do danych osobowych
 
Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w tym  zgodą udzieloną w celach marketingowych.
 
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest „Plus umiejętności” Joanna Wieremiejewicz- Podkościelna, ul. Daktylowa 6, 93-479 Łódź. Administrator  odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Administratorem w jego siedzibie w Łodzi ul. Daktylowa 6, 93-479 Łódź, listownie na adres siedziby firmy, mailowo na adres : mail@plusumiejetnosci.pl  lub z Inspektorem ochrony danych osobowych.
 
W jakim celu Administrator przetwarza Państwa dane osobowe
 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy o wykonanie usługi;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń z tytułu świadczonych usług  oraz w celu reklamy  i marketingu bezpośredniego;
 • gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.
 
Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Administrator przetwarza
 • identyfikujące  i weryfikujące tożsamość Klienta;
 • w przypadku przedsiębiorcy: dodatkowo NIP  i nazwa firmy Klienta;
Kto jest odbiorcą Państwa danych
 
Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
 • podmiotom upoważnionym  na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom,  którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające np. dostawcy systemów informatycznych, firmy rachunkowo-księgowe, podmioty obsługi prawnej).
Czy Państwa  dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 
Obecnie Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski  Obszar Gospodarczy.
 
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora
 
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.
 
Jakie uprawnienia Państwu przysługują
 
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu  prawo do:   
 • Dostępu do treści swoich danych, do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu oraz do informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach (kategoriach odbiorców) tych danych, planowanym okresie przechowywania, o przysługujących prawach na mocy RODO, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych oraz  o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (art. 15 RODO);
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, które ma skutek od momentu wycofania zgody  (art. 7  RODO);
 • Do sprostowania danych (art. 16. RODO);
Klient proszony jest wówczas o podanie zakresu danych podlegających sprostowaniu  lub  uzupełnieniu oraz wskazanie podstawy  sprostowania. Administrator zrealizuje prawo po przedstawieniu przez Klienta dokumentów  potwierdzających żądanie lub po złożeniu dodatkowego oświadczenia;
 • Do usunięcia danych (art. 17 RODO);
Prawo Klienta zostanie zrealizowane w oparciu o zasady opracowane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności : gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, Klient wycofał zgodę w zakresie w jakim jego dane były przetwarzane, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
W tym przypadku  Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych Klienta i będzie jedynie przechowywał jego dane;
 • Do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
Prawo Klienta Administrator  zrealizuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi  przepisami prawa, po złożeniu przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie danych do innego Administratora; dane zostaną przeniesione na nośniku papierowym; przeniesione zostaną dane, któreKlient dostarczył Administratorowi;
 • Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 • Prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO);
 • Prawo wniesienia skargi - w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Realizacja uprawnień Klienta związanych z ochroną danych osobowych :
 • Klient jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających  z RODO, a Administrator  zobowiązany jest do jego rozpatrzenia.
 • Klient może zgłosić wniosek u Administratora, poczynając od 25 maja 2018r.
 • Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 • Administrator  rozpatruje wniosek złożony przez Klienta w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania; udziela odpowiedzi na piśmie i wysyła listem poleconym.
 • W przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Administrator/ Inspektor ochrony danych  najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu  nadzorczego
 • Właściwym dla Administratora organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt   z Administratorem lub  Inspektorem ochrony danych, pod adresem e-mail
 
Dobrowolność podania danych osobowych 
 
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 
 
Źródło pozyskania  Państwa danych osobowych
 
Źródłem Państwa danych osobowych są umowy zawarte z nami, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, gdy źródłem danych są osoby trzecie - wówczas Administrator ma obowiązek poinformować osoby, których dane przetwarza o źródle ich pozyskania .
 
 
Czy dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 
Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.
 
 
 
 
Podstawa prawnaRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)