Zasady sprzedaży tradycyjnej, internetowej i telefonicznej oraz poza lokalem firmy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży tradycyjnej, przez Internet, telefonicznej oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

Kto może z niego skorzystać?

Szkolenie jest skierowane do właścicieli firm lub kadry zarządzającej firmami prowadzącymi sprzedaż bezpośrednią, internetową lub telefoniczną, a ponadto osób odpowiedzialnych za organizację sprzedaży w firmie oraz pracowników call center, działów handlowych oraz działów obsługi klienta.
 

Program szkolenia

Umowa sprzedaży w obrocie profesjonalnym i konsumenckim.
 • strony umowy (definicja konsumenta),
 • forma umowy,
 • sposób zawarcia umowy,
 • ogólne warunki umów,
 • wzory umów i regulaminy,
 • niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej.
Treść umowy sprzedaży.
 • przedmiot umowy,
 • cena,
 • termin płatności,
 • jakość świadczenia sprzedawcy,
Szczególne rodzaje sprzedaży.
 • sprzedaż na raty,
 • sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej,
 • sprzedaż na próbę,
 • sprzedaż z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego,
Sprzedaż tradycyjna.
 • główne obowiązki sprzedawcy,
Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość.
 • główne obowiązki sprzedawcy,
 • opłaty przy umowie sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaży na odległość,
 • odpowiedzialność za przesyłkę,
 • miejsce spełnienia świadczenia,
 • odstąpienie od umowy
 • skutki niepoinformowania o prawie odstąpienia od umowy,
 • termin do odstąpienia od umowy,
 • forma odstąpienia od umowy,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • obowiązki sprzedawcy związane ze zwrotem zakupionej rzeczy,
 • obowiązki kupującego w zakresie zwrotu rzeczy,
 • koszty związane ze zwrotem zakupionej rzeczy,
 • wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy.

Skutki niewykonania i nienależytego wykonania umowy sprzedaży.
Odpowiedzialność z tytuły rękojmi, gwarancji oraz niezgodności towaru z umową.
 • reżimy odpowiedzialności,
 • skutki podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę i zapewnienia, że wady nie istnieją,
 • terminy zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie przez kupującego,
 • terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego,
 • obniżenie ceny,
 • odstąpienie od umowy i jego skutki,
 • częściowe zużycie rzeczy,
 • wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad,
 • sposób i termin wymiany towaru,
 • naprawa rzeczy, sposób naprawy,
 • żądanie demontażu rzeczy i ponownego jej zamontowania,
 • koszty naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu towaru,
 • skutki niewykonania ww. czynności przez sprzedawcę,
 • zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego,
 • regres sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru,
 • dopuszczalność i zakres umownej zmiany odpowiedzialności,
Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

Metody szkolenia

Mini wykład z prezentacją, ćwiczenia na wybranych przykładach

Prowadzący szkolenie

Julia Kalamat

Zapisz się

Informacje stałe

 • miejsce szkolenia: Łódź( lub inne, wskazane przez klienta)
 • cena zawiera: poczęstunek, materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kontakt mailowy z trenerem do miesiąca od momentu zakończenia szkolenia
 • warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego( do pobrania w zakładce - kontakt ) dokonania wpłaty
 • aby zapewnić maksymalny komfort szkolenie to przeprowadzamy dla 4 lub maksymalnie 12 osób( w wyjątkowych sytuacjach możemy przeprowadzić szkolenie dla 1osoby)
 • szkolenie to możemy również przeprowadzić w formie szkolenia zamkniętego ( dla konkretnej grupy odbiorców z dopasowanym do ich potrzeb programem )


Czas trwania i koszt szkolenia


Terminy szkolenia:

Koszt szkolenia:

tylko w formie "zamkniętej", na zamówienie firm, instytucji itp.

Czas trwania szkolenia:

2 dni/od 10.00 do 17.00/
 • Nordea
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Apteka Morel
 • Cybercom Poland
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Carrefour
 • P&G
 • PODNiDM