Mediacje szkolne

Mediacje szkolne dotyczą sporów na linii:
 • uczeń- uczeń
 • uczeń- nauczyciel/ dyrektor
 • rodzic- nauczyciel/ dyrektor

Korzyści mediacji w sprawach szkolnych

 • zachowasz dobry wizerunek szkoły
 • zachowasz dobre kontakty z rodzicami, nauczycielami, uczniami
 • dasz stronom szansę na wypracowanie własnych, nienarzuconych rozwiązań,
 • utrzymasz „zdrową” atmosferę w szkole poprzez pokazanie jak ważny jest dialog w sytuacji konfliktu.

Jak zainicjować mediację szkolną?

 • samodzielnie, w każdym momencie, przed skierowaniem sprawy do sądu i taka mediacja jest mediacją umowną, wszczętą na podstawie umowy między stronami sporu i Mediatorem.
Zadzwoń do Mediatora. Opowiedz o konflikcie. Zapytaj o to, czy dana sprawa nadaje się do mediacji. Zapytaj o to, czym jest mediacja i co musisz zrobić, aby umówić się na pierwsze posiedzenie mediacyjne. 

Wszczęcie mediacji

Mediacja z postanowienia sądu

 • Sędzia prowadzący sprawę może sam zaproponować stronom skorzystanie z mediacji/ Strony mogą zgłosić swoją gotowość do mediacji podczas pierwszego posiedzenia,
 • Mediator otrzymuje postanowienie z sądu o skierowaniu sprawy do mediacji,
 • Mediator nawiązuje kontakt (telefoniczny/ mailowy) ze stronami i odbiera zgodę na mediację,ustalają termin wstępnego spotkania(osobno, dla każdej ze stron),
 • Strony dokonują opłaty ze mediację, w wysokości określonej w Rozporządzeniu,
 • Mediator może zaproponować spotkanie wstępne służące(stronie) poznaniu zasad mediacji,
 • Odbywa się pierwsze, wspólne posiedzenie mediacyjne. Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego to 3h. Czas trwania mediacji wszczętej na podstawie postanowienia sądu nie powinien przekroczyć 1 miesiąca,
 • Strony, z pomocą mediatora spisują projekt ugody(jeśli została zawarta),
 • Mediator sporządza protokół z mediacji i wraz z treścią ugody(jeżeli została zawarta) przesyła ją do sądu. Strony otrzymują odpis protokołu,
 • Strony czekają na decyzję sądu.


Procedura postępowania mediacyjnego jest zgodna ze Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora oraz Kodeksem Etycznym Mediatora.

Mediacja umowna

 • Stron(a)y skład(a)ją ( drogą elektroniczną (z własnoręcznym podpisem), pocztową lub  osobiście u mediatora) wniosek o przeprowadzenie mediacji (przez jedną lub obie strony) lub wniosek o zainicjowanie mediacji. Strony dokonują opłaty za mediację w/g cennika podanego przez mediatora,
 • Mediator nawiązuje kontakt(telefoniczny) ze stronami i odbiera zgodę na mediację,
 • Mediator może zaproponować spotkanie wstępne służące(stronie) poznaniu zasad mediacji,
 • Odbywa się pierwsze, wspólne posiedzenie mediacyjne. Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego to od 1h-3h,
 • Strony, z pomocą mediatora spisują projekt ugody(jeśli została zawarta),
 • Mediator treść ugody(jeżeli została zawarta) dostarcza do Dyrektora szkoły