Mediacje rodzinne

Sprawy, jakie poruszane są najczęściej podczas mediacji rodzinnych to: 
 • sposób wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • wysokość i sposób płacenia alimentów,
 • sposób zaspokajania potrzeb rodziny,
 • kontakty z dziećmi,
 • sprawy majątkowe – spłata zobowiązań finansowych, podziału majątku wspólnego,
 • pojednanie małżonków albo też ustalenia warunków rozstania,
 • miejsca zamieszkania dziecka,
 • planu opieki nad dziećmi (w sprawach rozwodowych).

 

Korzyści z mediacji w sprawach rodzinnych

 • być może pierwszy raz otwarcie porozmawiasz o swoich potrzebach związanych z funkcjonowaniem w rodzinie,
 • dowiesz się o potrzebach innych członków rodziny,
 • być może położysz kres nieustającym waśniom,
 • uregulujesz sprawy rodzinne,
 • uregulujesz sprawy związane ze sprawowaniem opieki rodzicielskiej

Jak zainicjować mediację rodzinną?

 • samodzielnie, w każdym momencie, przed skierowaniem sprawy do sądu i taka mediacja jest mediacją umowną, wszczętą na podstawie umowy między stronami sporu i Mediatorem, kiedy strony decydują się na rozwiązanie sporu poza sądem. Taki rodzaj mediacji  jest możliwy w trakcie postępowania sądowego, kiedy strony niezależnie od prowadzonego postępowania podejmują próbę poczynienia uzgodnień w sprawach będących przedmiotem postępowania sądowego,
 • mediację ze skierowania sądu  na podstawie wydanego przez sąd postanowienia o skierowaniu stron do mediacji.

Wszczęcie mediacji

Mediacja z postanowienia sądu

 • Sędzia prowadzący sprawę może sam zaproponować stronom skorzystanie z mediacji/ Strony mogą zgłosić swoją gotowość do mediacji podczas pierwszego posiedzenia
 • Mediator otrzymuje postanowienie z sądu o skierowaniu sprawy do mediacji,
 • Mediator nawiązuje kontakt (telefoniczny/ mailowy) ze stronami i odbiera zgodę na mediację,ustalają termin wstępnego spotkania(osobno, dla każdej ze stron),
 • Strony dokonują opłaty ze mediację, w wysokości określonej w Rozporządzeniu,
 • Mediator może zaproponować spotkanie wstępne służące(stronie) poznaniu zasad mediacji,
 • Odbywa się pierwsze, wspólne posiedzenie mediacyjne. Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego to 3h. Czas trwania mediacji wszczętej na podstawie postanowienia sądu nie powinien przekroczyć 1 miesiąca,
 • Strony, z pomocą mediatora spisują projekt ugody(jeśli została zawarta),
 • Mediator sporządza protokół z mediacji i wraz z treścią ugody(jeżeli została zawarta) przesyła ją do sądu. Strony otrzymują odpis protokołu.
 • Strony czekają na decyzję sądu.

Procedura postępowania mediacyjnego jest zgodna ze Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora oraz Kodeksem Etycznym Mediatora.

Mediacja umowna

 • Stron(a)y skład(a)ją ( drogą elektroniczną (z własnoręcznym podpisem), pocztową lub  osobiście u mediatora) wniosek o przeprowadzenie mediacji (przez jedną lub obie strony) lub wniosek o zainicjowanie mediacji. Strony dokonują opłaty za mediację w/g cennika podanego przez mediatora.
 • Mediator nawiązuje kontakt(telefoniczny) ze stronami i odbiera zgodę na mediację. 
 • Mediator może zaproponować spotkanie wstępne służące(stronie) poznaniu zasad mediacji,
 • Odbywa się pierwsze, wspólne posiedzenie mediacyjne. Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego to 3h. 
 • Strony, z pomocą mediatora spisują projekt ugody(jeśli została zawarta),
 • Mediator sporządza protokół z mediacji i wraz z treścią ugody(jeżeli została zawarta) przesyła ją do sądu. Strony otrzymują odpis protokołu.
 • Strony czekają na decyzję sądu.

Regulacje prawne 
Mediacje rodzinne w kodeksie postępowania cywilnego zostały uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego w artykułach: 436 kpc, 4452 kpc, 5702 kpc i 1831 kpc.