Mediacje cywilne

Mediacje cywilne , które prowadzimy dotyczą:
 • zapłaty,
 • o eksmisję,
 • podział majątku dorobkowego,
 • dział spadku,
 • zniesienie współwłasności,
 • sprawy o zachowek,
 • spór o użytkowanie rzeczy wspólnej,
 • naruszenie posiadania,
 • służebność drogi koniecznej,
 • zobowiązania finansowe.
W przypadku tego typu spraw mediacje mogą być prowadzone przez dwóch mediatorów( aby równocześnie panować nad konfliktem interesów i konfliktem relacji).

 

Korzyści mediacji w sprawach cywilnych

 • zachowasz dobre kontakty z sąsiadami, rodziną,
 • dasz stronom szansę na wypracowanie własnych, nienarzuconych rozwiązań,
 • utrzymasz „zdrową” atmosferę  poprzez pokazanie jak ważny jest dialog w sytuacji konfliktu.

Jak zainicjować mediację cywilną?

 • samodzielnie, w każdym momencie, przed skierowaniem sprawy do sądu i taka mediacja jest mediacją umowną, wszczętą na podstawie umowy między stronami sporu i Mediatorem, kiedy strony decydują się na rozwiązanie sporu poza sądem. Taki rodzaj mediacji  jest możliwy w trakcie postępowania sądowego, kiedy strony niezależnie od prowadzonego postępowania podejmują próbę poczynienia uzgodnień w sprawach będących przedmiotem postępowania sądowego,
 • mediację ze skierowania sądu  na podstawie wydanego przez sąd postanowienia o skierowaniu stron do mediacji.

Wszczęcie mediacji

Mediacja z postanowienia sądu

 • Sędzia prowadzący sprawę może sam zaproponować stronom skorzystanie z mediacji/ Strony mogą zgłosić swoją gotowość do mediacji podczas pierwszego posiedzenia,
 • Mediator otrzymuje postanowienie z sądu o skierowaniu sprawy do mediacji,
 • Mediator nawiązuje kontakt (telefoniczny/ mailowy) ze stronami i odbiera zgodę na mediację,ustalają termin wstępnego spotkania(osobno, dla każdej ze stron),
 • Strony dokonują opłaty ze mediację, w wysokości określonej w Rozporządzeniu,
 • Mediator może zaproponować spotkanie wstępne służące(stronie) poznaniu zasad mediacji,
 • Odbywa się pierwsze, wspólne posiedzenie mediacyjne. Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego to 3h. Czas trwania mediacji wszczętej na podstawie postanowienia sądu nie powinien przekroczyć 1 miesiąca,
 • Strony, z pomocą mediatora spisują projekt ugody(jeśli została zawarta),
 • Mediator sporządza protokół z mediacji i wraz z treścią ugody(jeżeli została zawarta) przesyła ją do sądu. Strony otrzymują odpis protokołu,
 • Strony czekają na decyzję sądu.


Procedura postępowania mediacyjnego jest zgodna ze Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora oraz Kodeksem Etycznym Mediatora.

Mediacja umowna

 • Stron(a)y skład(a)ją ( drogą elektroniczną (z własnoręcznym podpisem), pocztową lub  osobiście u mediatora) wniosek o przeprowadzenie mediacji (przez jedną lub obie strony) lub wniosek o zainicjowanie mediacji. Strony dokonują opłaty za mediację w/g cennika podanego przez mediatora,
 • Mediator nawiązuje kontakt(telefoniczny) ze stronami i odbiera zgodę na mediację, 
 • Mediator może zaproponować spotkanie wstępne służące(stronie) poznaniu zasad mediacji,
 • Odbywa się pierwsze, wspólne posiedzenie mediacyjne. Czas trwania jednego posiedzenia mediacyjnego to 3h. 
 • Strony, z pomocą mediatora spisują projekt ugody(jeśli została zawarta),
 • Mediator sporządza protokół z mediacji i wraz z treścią ugody(jeżeli została zawarta) przesyła ją do sądu. Strony otrzymują odpis protokołu,
 • Strony czekają na decyzję sądu.